bezpłatny generator not księgowych
Rachunkowość, finanse

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy podkreślić, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią jednorazowego przeoczenia czy krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]